Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na to, aby firma KMC Global Europe sp. z o.o., ul. Niemodlińska 89 45-864 Opole, NIP 7540021831, na wskazany przeze mnie adres e-mail / telefon, kontaktowała się ze mną w celu:

– przedstawienia oferty handlowej na produkty firmy,

– prowadzenia czynności służących zawarciu umowy i/lub wykonywaniu umowy z ww. firmą,

– realizacji obowiązków i/lub uprawnień wynikających umów zawartych z ww. firmą.

Informujemy, że oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać w każdym czasie przez Państwa zmienione lub całkowicie odwołane bez podania przyczyny ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku, prosimy o przesłanie informacji do firmy KMC Global Europe sp. z o.o., adres: ul. Niemodlińska 89, 45-864 Opole, e-mail: ovibra@ovibra.eu lub biuro@ovibra.eu lub pocztą. W związku z odwołaniem zgody nie powstają żadne inne koszty poza kosztem korespondencji względnie kosztami związanymi z przesyłem danych)


FORMUŁA DOTYCZĄCA RODO:

Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

KMC Global Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ulicy Niemodlińskiej 89, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas:

- wysyłania ofert handlowych

- zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania

- realizacji zleceń produkcyjnych

- świadczenia usług serwisowych

Przez „ Dane osobowe”, rozumie się w szczególności:

• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

• realizacji umowy czy zlecenia oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług

• wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

• dochodzenia zaległych płatności

• przeprowadzania działań handlowych

Administrator Państwa danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych.

KMC Global Europe Sp z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

Jeśli nie zgadzają się Państwo niniejszym zakresem przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu +48 77 402 40 15 bądź adresem email biuro@ovibra.eu.

Informujmy również, że brak zgody na przetwarzanie danych wiąże się z brakiem możliwości realizacji zleceń czy umów handlowych.