Marka OVIBRA oznacza pracę na rzecz satysfakcji każdego klienta, a to wymaga jakości na każdym etapie działania. Nasi pracownicy codziennie kierują się wytycznymi zawartymi we wdrożonym w 2004 roku systemie zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Narzędzia systemowe, jakie są integralną częścią systemu zarządzania wprowadzonego w naszym przedsiębiorstwie, pozwalają na zachowanie stałego wysokiego poziomu jakości produktów i usług oraz dają niemal nieograniczone możliwości rozwoju, oraz doskonalenia zarówno w rozumieniu produkcyjnym jaki i kadrowym.

Maszyny i urządzenia produkowane pod marką OVIBRA spełniają wszystkie wymagania dotyczące tego typu produktów stawiane przez prawo krajowe i unijne. W zestaw dyrektyw, jakimi kierujemy się podczas wykonywania naszych produktów wchodzą:

  • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wdrożona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228)
  • Dyrektywa „Niskich Napięć” (LVD) 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wdrożona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz.1089)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy wdrożona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)

Dodatkowo stosowane są normy zharmonizowane:

  • PN-ISO 1807 – Przenośniki i podajniki wstrząsane lub o ruchu postępowo- zwrotnym z korytem prostokątnym lub trapezoidalnym;
  • Bezpieczeństwo maszyn Ogólne zasady projektowania, oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka (ISO 12100:2010) EN ISO 12100-1:2003 EN ISO 12100-2:2003 , EN ISO 141211:2007

Wyroby produkowane przez naszą firmę, dzięki przestrzeganiu rygorystycznych wymogów stawianych przedsiębiorstwom produkcyjnym w dziedzinie jakości, stoją na bardzo wysokim poziomie, świadczyć może o tym znak CE, którymi są oznakowane, a który to znak jest rozpoznawalny na całym świecie jako wyznacznik jakości.